ابلاغ دبیر خانه دائمی کنگره بین المللی اتوماسیون صنعت برق

به دفتر برنامه ریزی ارتباطات و اتوماسیون شبکه شرکت برق منطقه ای خراسان