بارگذاری...

 

 بولتن های آموزشی در حوزه اتوماسیون :  

 بکارگیري استانداردهای IECبراي مدیریت داده و ارتباطات بعنوان ستون اصلی توزیع  دانلود
 حفاظت خطوط انتقال بر مبنای استاندارد IEC61850 دانلود
 آنالیز سیگنال در پست های SAS و چالش های گسترش آن ها دانلود
 تاثیر پروتکل IEC61850 در مانیتورینگ و ثبت دیتاهای مربوط به کیفیت توان دانلود
 استفاده از IEC61850در جابجایی باس و بار زدایی دانلود
 طراحی و محوریت پردازشگر اقتصادي آلارم با عملکرد هوشمند دانلود
 ارتباط یکپارچه داده و مدیریت کلیه سطوح شبکه قدرت دانلود
 ایمن سازي پروتکل IEC 6185 دانلود
 ویروس استاکس نت و سیستم هاي کنترلی زیمنس PCS7 ، Wincc و Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) دانلود
 استفاده از IEC 61850براي برقراري ارتباط بین پست و مراکز کنترل دانلود
 همزمان سازي دادهها در پستهاي فشارقوي با استفاده از تجهیز دانلود
 تبادل اطلاعات در پست با استفاده از ارتباط بیسیم دانلود